mikroskop.jpg

Profil laboratorium

Lab-test Laboratorium S.C. jest kontraktowym laboratorium badawczym, mieszczącym się w Katowicach. Na rynku działamy od 1996 roku, wykonując analizy i opracowania w dziedzinie mikrobiologii przemysłowej.
Specjalizujemy się w badaniach skuteczności biobójczej chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, między innymi dla potrzeb rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nasze Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 określającej kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących. Jest akredytowane przez PCA w obszarze określonym przez Zakres Akredytacji AB 815.
Podstawą naszych działań są wymagania zleceniodawcy – staramy się zawsze określić potrzeby i możliwości badawcze adekwatne dla potrzeb klienta. Badania wykonujemy w ustalonym terminie, z dbałością o szczegóły metodyczne.

NOWOŚĆ : wykonujemy badanie metodą zamgławiania według EN 17272:2020 (E)

Badania preparatów biobójczych według grup produktowych

Świadczymy usługi dla klientów chcących przetestować preparaty zaliczane do niżej opisanych grup produktowych:


Nr

Grupa produktowa

Opis

Kategoria 1: Środki dezynfekujące

Do tej grupy produktowej nie zalicza się produktów czyszczących, które nie mają na celu działania biobójczego, włącznie z płynami i proszkami do prania oraz podobnymi produktami.

Gr. 1

Higiena człowieka

Ta grupa składa się z produktów biobójczych stosowanych do celów utrzymania higieny ludzi, stosowanych na skórze lub skórze głowy ludzi lub w kontakcie z taką skórą przede wszystkim w celu dezynfekcji skóry lub skóry głowy.

Gr. 2

Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Produkty stosowane do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami.

Zakresy zastosowania obejmują między innymi: baseny, akwaria, kąpieliska i innego rodzaju wody; systemy klimatyzacyjne; a także ściany i podłogi w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej.

Produkty stosowane do celów dezynfekcji powietrza, wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, toalet chemicznych, ścieków, odpadów szpitalnych oraz gleby.

Produkty stosowane jako środki glonobójcze w basenach kąpielowych, akwariach i innych wodach lub do konserwacji zaatakowanych materiałów budowlanych.

Produkty przeznaczone do zastosowania w wyrobach włókienniczych, tkaninach, maskach, farbach i innych artykułach lub materiałach do celów wytwarzania wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych, posiadających właściwości dezynfekcyjne.

Gr. 3

Higiena weterynaryjna

Produkty stosowane do celów utrzymania higieny weterynaryjnej, takie jak środki dezynfekcyjne, mydła dezynfekcyjne, produkty do higieny ciała lub paszczy lub produkty przeciwdrobnoustrojowe.

Produkty stosowane do celów dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt.

Gr. 4

Dziedzina żywności i pasz

Produkty stosowane do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz (włącznie z wodą pitną) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt.

Produkty stosowane do impregnacji materiałów, które mogą mieć kontakt z żywnością.

Gr. 5

Woda przeznaczona do spożycia

Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt.

Kategoria 2: Środki do konserwacji

O ile nie przewidziano inaczej, te grupy produktowe obejmują jedynie produkty zapobiegające rozwojowi mikroorganizmów i glonów.

Gr. 6

Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania

Produkty stosowane do konserwacji produktów wytworzonych, innych niż żywność lub pasze, kosmetyki, produkty lecznicze lub wyroby medyczne, poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi mikroorganizmów, aby zapewnić im trwałość.
Produkty stosowane jako konserwanty w trutkach na gryzonie, owady lub inne na okres ich stosowania lub przechowywania.

Gr. 11

Środki do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych

Produkty stosowane do konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych lub przetwórczych, zwalczające organizmy szkodliwe, takie jak mikroorganizmy, glony i małże.
Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia lub wody w basenach kąpielowych nie są objęte tą grupą.

Gr. 12

Slimicydy (produkty zapobiegające powstawaniu śluzu)

Produkty stosowane w celu zapobiegania powstawaniu i zwalczania śluzu na materiałach, sprzęcie i konstrukcjach, wykorzystywane w procesach przemysłowych, np. na drewnie i masie papierniczej lub porowatych warstwach piasku w przemyśle wydobywczym ropy naftowej.

Badania objęte akredytacją PCA

Przeprowadzamy badania w zakresie określenia działania biobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych według norm z działu 11.080.20, objętych zakresem akredytacji AB 815:

 

Nr normy

Opis

PN-EN 1276:2019-12

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego.

 

PN-EN 1650:2019-12

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne.

PN-EN 13697+A1:2019-08

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego.

PN-EN 1656:2020-01

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego.

PN-EN 1657:2016-06

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych.

PN-EN 14349:2013-05

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego.

PN-EN 16438:2014-04

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda określania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne.

PN-EN 16437+A1:2020-03

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego.

PN-EN 13727+A2:2015-12

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania bakteriobójczego.

PN-EN 13624:2013-12

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne.

PN-EN 14561:2008

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania bakteriobójczego.

PN-EN 14562:2008

 

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych.

PN-EN 1499:2013-07

 

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Higieniczne mycie rąk

PN-EN 1500:2013-07

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania

PN-EN 12791+A1:2017-12

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Chirurgiczna dezynfekcja rąk

PN-EN 1040:2006

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania podstawowego działania bakteriobójczego.

PN-EN 1275:2006

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania podstawowego działania grzybobójczego lub podstawowego działania bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych.

Inne badania

Rodzaje badań

Oprócz powyższych badań objętych zakresem akredytacji AB 815, wykonujemy również badania w zakresie:

 • Działania biobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych według norm z działu 11.080.20 - środki dezynfekcyjne i antyseptyczne w warunkach niestandardowych, lub wg dowolnej innej metodologii zadanej przez klienta lub opracowanej wg indywidualnej specyfikacji
 • Skuteczności konserwowania (Challenge test) metodą wg Farmakopei Polskiej lub według normy PN-EN ISO 11930:2019-03 Kosmetyki – Mikrobiologia – Test skuteczności konserwowania produktów kosmetycznych
 • Potwierdzenia własności antybakteryjnych preparatów do mycia i czyszczenia według uzgodnionej metodyki
 • Skuteczności środków do chemo-termicznej dezynfekcji bielizny
 • Skuteczności działania według opracowanych metodyk niestandardowych odpowiadających specyficznym zastosowaniom badanych preparatów
 • Określenia zmian oporności drobnoustrojów
 • Określania MIC (minimum inhibitory concentration), minimalnego stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów wg metodyk standardowych lub uzgodnionych ze zleceniodawcą
 • Porównania skuteczności wyrobów lub grup wyrobówMetody badań

W szczególności, wykonujemy badania według:

 • Normy europejskie:

  Oznaczenie

  Opis

  PN-EN 16615:2015-06

  Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego oraz bójczego na grzyby drożdżopodobne.

  PN-EN 13704:2004

  Chemiczne środki dezynfekcyjne - Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego

  PN-EN 13610:2005

  Chemiczne środki dezynfekcyjne - Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania wobec bakteriofagów.

  PN-EN 13623:2010

  Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Ilościowe zawiesinowe badanie w celu oceny działania bakteriobójczego na Legionella.

  PN-EN 14347:2005

  Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Podstawowe działanie sporobójcze.

  PN-EN ISO 11930:2019-03

  Kosmetyki - Mikrobiologia - Test skuteczności konserwowania produktów kosmetycznych (challenge test).

  PN-EN ISO 21149:2017-07

  Kosmetyki - Mikrobiologia -Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych

  PN-EN ISO 22718:2016-01

  Kosmetyki - Mikrobiologia - Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus

  PN-EN ISO 22717:2016-01

  Kosmetyki - Mikrobiologia - Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa

  PN-EN ISO 21150:2016-01

  Kosmetyki - Mikrobiologia - Wykrywanie obecności Escherichia coli

  PN-EN ISO 18416:2016-01

  Kosmetyki - Mikrobiologia - Wykrywanie obecności Candida albicans

  PN-EN ISO 16212:2017-08

  Kosmetyki - Mikrobiologia - Oznaczanie liczby drożdży i pleśni

  ISO 22196:2011

  Badanie właściwości antybakteryjnych powierzchni nieporowatych.

  PN-EN ISO 20645:2006

  Płaskie wyroby włókiennicze. Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej. Metoda dyfuzji na płytce agarowej.

  PN-EN ISO 20743:2013-10

  Tekstylia - Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych.

  PN-EN 14119:2005

  Badania tekstyliów. Ocena działania mikrogrzybów.

  EN 17272:2020 (E)

  Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Ocena aktywności w dezynfekcji metodą zamgławiania.

 • Normy amerykańskie i inne:

  Oznaczenie

  Opis

  ASTM E645-18

  Badanie skuteczności  biocydów stosowanych w systemach wody chłodzącej.

  ASTM E1174-13

  Badanie skuteczności środków do mycia rąk personelu medycznego.

  ASTM E2274-16

  Badanie skuteczności środków dezynfekcyjnych stosowanych w pralnictwie

  ASTM E1839-13

  Badanie skuteczności slimicydów stosowanych w przemyśle papierniczym

  ASTM E2149-13a

  Określenie działania biobójczego dodatków antybakteryjnych do ciał stałych

  (w warunkach dynamicznych).

  ASTM E2783-11

  Określenie efektu biobójczego preparatów w funkcji czasu działania (time-kill procedure)

  ASTM WK 32908   

  Badanie skuteczności biobójczej ściereczek antybakteryjnych z wykorzystaniem ilościowej metody płytkowej.

  AATCC Test Method 100-2012

  Określenie skuteczności działania dodatków antybakteryjnych na wyrobach włókienniczych.

  Norma NF T72-281

  Badanie właściwości bakteriobójczych, grzybobójczych i sporobójczych preparatów aplikowanych metodą zamgławiania.

 • Metody PZH:

  Oznaczenie

  Opis

  PZH DF 01/03:2003.02.07

  Metoda określania stężeń użytkowych preparatów dezynfekcyjnych. Metoda nośnikowa.

  PZH DF 02/03:2003.02.07

  Metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego dezynfekcyjnych preparatów, stosowanych metodą spryskiwania.

  PZH DF 04/03:2003.02.07

  Metoda określania działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego preparatów przeznaczonych do chemicznej dezynfekcji bielizny.

  PZH DF 05/03:2003.02.07

  Metoda określania działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego preparatów przeznaczonych do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny nie zanieczyszczonej krwią.

 • Metody EPA (U.S Environmental Protection Agency):

  Oznaczenie

  Opis

  MB-05-14

  Metoda określania stężeń użytkowych preparatów dezynfekcyjnych (metoda nośnikowa).

  MB-06-08

  Metoda określania skuteczności preparatów dezynfekcyjnych aplikowanych przez rozpylanie. 

  MB-09-06

  Metoda określania skuteczności chusteczek dezynfekcyjnych.

  MB-15-03

  Metoda określania skuteczności sporobójczej preparatów.

  MB-17-03

  Procedura potwierdzenia skuteczności neutralizacji w badaniu preparatów dezynfekcyjnych metodami: MB-05-14; MB-06-08; MB-09-06.

  MB-21-02

  Metoda  określania skuteczności sporobójczej preparatów (powierzchnie porowate i nieporowate, ‘three-step method’).

  MB-26-01

  Procedura potwierdzenia skuteczności neutralizacji w badaniu preparatów dezynfekcyjnych metodą OECD na twardych powierzchniach nieporowatych.

  MB-27-01

  Metoda określania skuteczności preparatów dezynfekcyjnych (metoda zawiesinowa).

  MB-28-04

  Hodowla przetrwalników Clostridum difficile  do użytku w badaniach skuteczności preparatów biobójczych

  MB-31-03

  Ilościowa metoda nośnikowa, zmodyfikowana w celu określenia skuteczności biobójczej preparatów wobec Clostridum difficile   (ATCC 43598) na twardych powierzchniach nieporowatych.

  MB-32-00

  Metoda ilościowa określania skuteczności bójczej ściereczek dezynfekujących wobec Clostridum difficile   (ATCC 43598) na twardych powierzchniach nieporowatych.

  MB-33-00

  Metoda ilościowa określania skuteczności bakteriobójczej ściereczek dezynfekujących na twardych powierzchniach nieporowatych.

  MB-35-00

  Metoda ilościowa OECD  określania skuteczności płynnych preparatów biobójczych wobec  Candida auris na twardych powierzchniach nieporowatych.

  MB-37-00

  Procedura potwierdzenia skuteczności neutralizacji w badaniu preparatów biobójczych metodą MB-35-00 wobec Candida auris.

 • Działanie glonobójcze:

  Oznaczenie

  Opis

  PN-EN ISO 8692:2012

  Jakość wody -- Test hamowania wzrostu glonów słodkowodnych z wykorzystaniem jednokomórkowych zielenic.

  LB-gl-1(metoda własna)

  Określenie działania glonostatycznego.

  LB-gl-2(metoda własna)

  Określenie działania glonobójczego.

KONTAKT:

Lab-test Laboratorium S.C.
ul. Piastów 6, 40-868 Katowice
+48 32 203 63 42
  +48 506 360 569
info@labtest.pl
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
Jeżeli życzycie sobie Państwo uzyskać więcej informacji na temat zakresu oferowanych przez nas usług, a także ich cen, prosimy o kontakt.

Dane osobowe